วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Oracle Query date to char

      สำหรับฟิวส์ที่มี data type เป็น date เช่น birthday(date) เราสามารถแปลงเป็น varchar ได้เพื่อที่จะนำไป Query ตามที่ต้องการได้
- ตัวอย่างกรณี Table customer อยากได้เงื่อนไขวันเกิดเฉพาะในปี 2015
   select * from customer where to_char(birthday, 'yyyy') = '2015'
- ตัวอย่างกรณี Table customer อยากได้วันเดือนปีเกิดในรูปแบบไทย 14/07/2558
   select to_char(birthday, 'dd/mm/yyyy','NLS_CALENDAR=''THAI BUDDHA') as birthday from customer
- ตัวอย่างกรณี Table customer อยากได้วันเดือนปีเกิดเวลาในรูปแบบ 2014/04/16 13:37:00
   select to_char(birthday, 'yyyy/mm/dd HH24:mi:ss') as birthday from custome

* ตัวอย่างนำมาเขียนบางส่วนผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น